Co rozumíme pod pojmem dovednosti řízení kariéry (Career Management Skills)?

Dovednosti pro řízení kariéry (CMS) jsou obecně definovány jako soubor kompetencí (znalosti, dovednosti, postoje), které jsou výhodou:

  • pro samostatný rozvoj jedince,
  • pro uvědomění si svých zájmů, předpokladů a silných stránek,
  • při získávání a analyzování informací o vzdělávacích příležitostech a příležitostech na trhu práce,
  • při vyrovnávání se se změnami, které ovlivňují osobní a profesní život,
  • pro nalezení rovnováhy mezi životními a pracovními rolemi,
  • pro výběr vzdělávací dráhy,
  • pro nalezení, získání a udržení zaměstnání,
  • pro zahájení podnikání,
  • atd.

Přičemž dovednost (angl. skill) je učením a praxí získaná dispozice ke správnému, kvalitnímu, rychlému a úspornému vykonávání určité činnosti vhodnou metodou.[1]

Výčet dovedností, které jsou výhodou pro výše uvedené aktivity, je poměrně široký a v různých rámcích a autorských pojetích se liší. To, co jeden zdroj uvádí jako jednu určitou dovednost, může jiný rozepsat do několika samostatných dovedností. Obtížnost definice dovedností je také v tom, že se jednotlivé dovednosti více či méně podmiňují, vzájemně se ovlivňují a navzájem spolu do nějaké míry souvisí.

Např. pod dovednost efektivní komunikace lze zařadit dovednost argumentace, dovednost asertivního chování, dovednost naslouchání, dovednost řešení problémů, dovednost týmové spolupráce, ale i dovednost prezentovat své názory, dovednost zvládání stresu nebo dovednost řešení konfliktů apod.

Výčet dovedností pro řízení kariéry a popis rozlišení jejich stupně dosažení je ovlivněn také kulturou a zvyklostmi jednotlivých zemí, stejně jako rámec dovedností. Tým projektu CAREERS AROUND ME analyzoval vybrané rámce dovedností pro řízení kariéry a na tomto základě vytvořil nový, který je zde prezentován.

JAKÁ JE STRUKTURA NOVÉHO RÁMCE DOVEDNOSTÍ ŘÍZENÍ KARIÉRY?

Oblasti kariérového učení

Rámec seskupuje dovednosti řízení kariéry do 6 tematických oblastí kariérového učení. Každá oblast popisuje dovednosti, atributy, postoje a znalosti, které se rámec snaží u jednotlivců rozvíjet. Seskupení je výsledkem srovnávací analýzy stávajících rámců z celého světa a zohledňuje několik aspektů souvisejících s nedávnými změnami v sociálně-ekonomickém a kulturním prostředí, které se konkrétně týkají hlavních hnacích sil změn v evropských a mezinárodních scénářích.

oblast dovednostídovednosti
1. Objevování sebe sama– Uvědomění si sama sebe
– Seberegulace
– Růstové myšlení
2. Objevování nových obzorů– Porozumění komplexitě
– Porozumění kariéře a trhu práce
– Etické a udržitelné myšlení
3. Navazování vztahů– Empatie
– Komunikace
– Spolupráce
4. Rozvoj silných stránek– Digitální myšlení
– Kritické myšlení
– Flexibilita
– Riskování
– Vytrvalost
– Odolnost
– Řešení problémů
5. Monitorování a reflexe zkušeností– Monitorování výsledků celoživotního učení
– Sebevědomí o mých vlastních úspěších
– Rozvíjení nápadů a příležitostí k vytváření hodnot, včetně lepších řešení stávajících i nových výzev
– Vyvažování životních, vzdělávacích a pracovních rolí
6. Plánování kariéry– Rozhodovací proces
– Plánování

Úrovně aktivace

Oblasti kariérového učení jsou rozděleny do úrovní aktivace. První je definován jako „Rozšiřování kariérových znalostí“ a zahrnuje klíčové znalosti a dovednosti, které jsou zásadní pro rozšiřování znalostí a uvědomění ve vztahu k sobě samému, silným stránkám jednotlivce, vztahům a světu se zvláštním zaměřením na trh práce. Druhá úroveň je definována jako „Monitorování a reflexe“ a zahrnuje rozvoj dovedností podporujících aktivní zapojení a monitorování kariérového rozvoje. Třetí úroveň je definována jako „Plánování mé kariéry“ a vytyčuje dovednosti potřebné k řešení hlavních kroků a změn v kariéře. Tyto úrovně také souvisejí s různými úrovněmi podpory poskytované praktiky / pedagogy při učení se různým oblastem kariérového učení, typu poskytovaných služeb a kompetencím toho, kdo poskytuje poskytované služby.

Úrovně dosažení

U každé dovednosti se uvádí, jak se očekává, že k učení dojde. Úrovně dosažení popisují fáze vývoje, kterými jednotlivec prochází a pro každou dovednost. Úrovně přímo souvisejí s přijatým modelem učení (Bloomova taxonomie), který předpokládá 4 fáze: osvojení (osvojení znalostí), uplatnění (předvedení znalostí), personalizace (integrace učení a znalostí), jednání (transformace a tvorba znalostí).

Nový rámec vyvinutý v rámci projektu CARREERS ke stažení … ZDE

[1] HARTL, Pavel; HARTLOVÁ, Helena. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-303-X. S. 655.